dilluns, 16 de gener de 2023

LA GENERALITAT DONA LA RAÓ A LA USOC AMB EL DECRET LLEI

 


Tenim per davant uns macro-processos d’accés a la funció pública a nivell estatal sense precedents. La sentència del TJUE que obligava a l’Estat espanyol i a totes les administracions públiques autonòmiques i locals a reduir el temps d’interinitat del seu personal (com ja es fa a l’empresa privada) va provocar la publicació de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per reduir la temporalitat a l’administració pública  i la redacció dels corresponents decrets d’aplicació autonòmica.

Els processos d’estabilització del personal interí en frau de llei, del tot necessaris, plantejava però, a posteriori, incògnites a altres col·lectius que podien veure minvats els seus drets. De fet ja van sortir perjudicades les persones que havien aprovat les oposicions i no havien obtingut plaça en altres processos. Des de la USOC sempre hem defensat que hauria d’haver-se considerat a aquest col·lectiu i facilitar-li molt més l’accés a la funció pública mantenint la nota de les oposicions superades (a les oposicions d’estabilització) o augmentant el valor de la puntuació al concurs de mèrits.

La USOC, com a sindicat independent, sempre defensa els drets de qualsevol col·lectiu; i en aquest cas, va estudiar a fons les conseqüències que podien derivar de l’obtenció del funcionariat per part d’un ampli col·lectiu de persones, amb les regles que determina la pròpia llei esmentada.

Si concretem, veurem que el personal que superi el concurs de mèrits previst pel tercer trimestre del 2022, serà funcionari de carrera. D’aquesta manera coincidiran als posteriors concuros de trasllats amb els companys i companyes que varen superar les oposicions del procés de selecció del 2021 i que hauran de passar per aquest període de pràctiques des de l’1 de setembre de 2022.

En aquesta coincidència i per aconseguir vacants els que surten d’oposicions només podran presentar com a mèrit la nota de les oposicions.

Hagués estat injust que el personal que superi el concurs de mèrits pogués acreditar mèrits i bloquegés vacants als que han passat el procés d’oposicions.

Per la qual cosa USOC va presentar diferents recursos al Ministerio i al Departament, cadascú en les seves responsabilitats, per tal que valoressin les condicions de les properes adjudicacions de vacants provisionals i concursos de trasllats i tinguessin en compte aquest possible greuge i regulessin la normativa per tal de no trepitjar els drets de cap col·lectiu.

Amb la publicació del DECRET LLEI 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera, la Generalitat ens dona la raó i concedeix la possibilitat al personal funcionari que va accedir per oposició a participar en una fase preferent al proper Concurs de trasllats.SEGUIREM LLUITANT PELS DRETS DE TOTHOM !

dijous, 15 de desembre de 2022

DESCONCERT TOTAL AMB ELS NOMENAMENTS TELEMÀTICS

 

Els nomenaments telemàtics dels dies 12 i 14 de desembre han estat un autèntic embolic. Els "problemes informàtics" que han succeït, segons el Departament han provocat el desconcert dels docents i en moltes ocasions una justificada indignació. Un  punt més per argumentar el cansament i desencís d'un col·lectiu maltractat contínuament per l'administració.

El Departament d’Educació ens ha informat que, aquesta vegada, ha resultat ser un "problema amb l’algoritme informàtic” que adjudica els nomenaments a les persones interines. Diuen que no s'ha valorat, per nomenar a les persones que han de cobrir la reducció de l’hora lectiva, a les persones disponibles a dia 1 de gener i amb nomenament vigent.

Es van fer nomenaments i els han hagut d'anul·lar amb el desconcert i indefensió de les persones afectades.

El Departament ens ha informat, a corre cuita, que el dia 15 de desembre faran nomenaments telemàtics per substitucions i el dia 16 per les vacants de l'hora lectiva (unes 800 places).

Tornen a perjudicar a les persones que tenen nomenament vigent que no podran optar a vacant, deixant fora les persones que, amb nomenament vigent, estaran disponibles amb seguretat el dia 1 de gener i podrien optar a obtenir una vacant.

La gestió dels nomenaments d'aquest dies ha estat nefasta i paguen els mateixos de sempre: el personal interí. 

Si a això sumem que moltes persones amb substitució deixaran de cobrar, un any més, les festes de Nadal, per canvis del motiu de la baixa de la titular durant les festes, per les interrupcions del permís per naixement de fill/a, per les altes mèdiques, i altres, veiem com tracta el Departament al seu personal, que no oblidem, soluciona els problemes de l'administració i als centres ja que estan sempre disponibles quan se'ls necessita. L’adjudicació de les vacants era una oportunitat per a totes aquestes persones i s’ha perdut.

La USOC es solidaritza amb el personal substitut i interí i ha presentat les reclamacions i queixes pertinents a les reunions amb el Departament d'Educació.


 

dijous, 1 de desembre de 2022

QUI HA VIST ELS CLAUSTRES I QUI ELS VEU ARA!

Quan parlem amb els docents que porten molts anys a educació ens comenten aspectes impensables a l'actualitat.

Parlen de Claustres dinàmics, amb la majoria de personal funcionari i estable que compartien, discutien i participaven en les decisions de forma igualitaria.

Les reunions esdevenien assemblees d'idees i propostes, debats i votacions per arribar a acords sobre tot el que requeria la vida escolar.

Les reunions de Claustre actuals són sessions purament informatives on no es debat ni es vota temes de calat sinó que simplement es fan per transmetre instruccions o decisions ja preses.

Amb la política educativa que s'ha dut a terme els darrers anys a Catalunya ha minvat la influència del Claustre i amb la publicació del Decret de plantilles, el de Direccions i l'augment de les places perfilades, els llocs de treball públics ja no són estables i en algunes ocasions perillen segons la valoració subjectiva de les direccions. Això impossibilita les opinions crítiques i els posicionaments lliures dels docents.

No oblidem que el sistema de selecció de la direcció actual no depèn del Claustre sinó d'una comissió externa. I un cop escollida la persona, el que preval és el projecte de direcció presentat, no el debat del projecte entre iguals que es podria produir en un Claustre.


ACTUALMENT ENCARA EL CLAUSTRE POT DECIDIR:

  • Els criteris d'avaluació de l'alumnat.
  • Els programes d'innovació que es presentin al centre.
  • Els criteris que es fan servir per elaborar els horaris.
  • Les activitats no lectives del centre.

 
 TAMBÉ S'HA D'INFORMAR AL CLAUSTRE DE:

  • Els criteris dels nomenaments dels càrrecs.
  • L'horari un cop estigui elaborat.
  • Els recursos de que disposa el centre.
  • Els cessaments dels càrrecs.
  • Les propostes i justificacions de vacants perfilades del centre.

I per suposat, el Claustre encara ha de participar en l'elecció dels seus representats al Consell Escolar, en l'elaboració del Projecte Educatiu del centre i les NOFC i altres documents del centre (Pla lingüístic, Acció tutorial, etc.).

dimarts, 8 de novembre de 2022

Concentració 17 de novembre

Degut a la manca de diàleg amb el Departament d'Educació i per tant al seu incompliment, us convoquem el proper dia 17 de novembre a les 17:30 hores a una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Si no existeix negociació tornarem al carrer.dilluns, 24 d’octubre de 2022

Així estan les "negociacions" amb el Departament.

Tal com ja us vam informar, en l’acord d’1 de setembre, signat pels Sindicats i el Departament d’educació, a més de la recuperació de la reducció de l’hora lectiva, ens comprometíem a NEGOCIAR la resta de reivindicacions de la Plataforma (ja conegudes per tothom).

A les successives reunions mantingudes s’evidencia una CLARA MANCA DE VOLUNTAT NEGOCIADORA PER PART DEL DEPARTAMENT. Els sindicats plantegem propostes, les argumentem i per l’altra part ens traslladen al curs 2024/2025 o més enllà, o ni tan sols ho contemplen amb l’excusa que no està prevista la partida pressupostària o que són línies vermelles de política educativa del Departament (com és el cas del decret de plantilles i les adjudicacions a dit per part de les direccions dels centres).

Quan plantegem les propostes, les persones “negociadores” ens diuen que ho passaran als seus caps ja que ells són personal “tècnic” i no poden decidir.

Llavors...quin tipus de negociació pretén el Departament que fem? Per què no ve a les reunions un càrrec polític amb poder de decisió i negociació real?

Des de la USOC entenem que l’estratègia del Sr. Conseller Gonzalez Cambray és la de dilatar el temps i declarar que ha complert el pacte ja que s’ha assegut a “negociar”, quan realment hem perdut més d’un mes i mig en reunions improductives i sens cap avenç.

Per tal de mantenir-vos informats us adjuntem aquest quadre amb les posicions de cadascú.

Tema a tractar

Postura unitària dels sindicats

“Propostes” del Departament

Decret de plantilles

Derogació del decret per ser lesiu a l’adjudicació transparent de les places públiques

O bé, com a mínim, suspensió de les entrevistes i selecció de personal PDI

No el derogaran. És política educativa del govern.

Revisió de la normativa a partir d’una comissió de treball

Estabilització del personal interí que no superi els processos selectius

Pacte d’estabilització

No està previst ni pressupostat un canvi de contractes a més temps.

Quedaran pocs interins

Demanaran informació al Ministerio

Estadis de 9 a 6 anys

Recuperació administrativa i econòmica de l’estadi dels 9 als 6 anys de manera immediata (gener 2023)

Reconeixement i calendarització del deute (abans del 31 de desembre del 2025)

Retorn del primer estadi dels 9 als 6 anys el curs 2025-26

No reconeixen el deute (153 milions d’euros)

FP pública i de qualitat

Equiparació salarial professorat FP amb caràcter retributiu des de 2019

Integració del professorat tècnic FP al cos de secundària

 

Augment de grups i de plantilla

Increment hores de coordinació i càrrecs

Garantir els desdoblaments de grups

Es farà amb data del Reial Decret. No hi ha pressupost

 

Entrada oberta fins el 2026 si tenen titulació universitària

Han augmentat els grups

Es fa segons normativa actual

Esperen perquè sovint hi ha baixes de la matricula

Reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys

Reducció immediata (2023) amb la garantia que els centres no perdin hores

Curs 2024/2025

Calendari escolar

Retirada del decret i negociació

Blindatge del mes de juliol

No el retiraran perquè el veuen molt satisfactori. És política educativa del govern.

Seguir com fins ara estant a disposició del centre. És política educativa del govern.

Currículum

Retirada del decret i negociació

Els currículums han de respectar el principi d’especialitat

No el retiraran. És política educativa del govern.

Transitorietat 3 anys

Acompanyament als centres

Immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres

 

Desenvolupament d’un projecte lingüístic comú de la conselleria que mantingui la immersió lingüística. 

Assumpció de responsabilitat i cobertura legal a centres i professorat per part del Departament. 

Increment d’aules d’acollida. Criteris (5 alumnes nouvinguts 0,5 dotació). Dotació en qualsevol moment del curs. Consideració com a alumnes nouvinguts a proposta de l’equip docent del centre.

Dotació econòmica per potenciar metodologies i materials en llengua catalana.

Incrementar personal LIC.

Aquest curs 2022-2023 no s’aplica el 25% de castellà. 

Seguiment de l’evolució del programa d’impuls del català (que ja ha iniciat pla pilot en 216 centres), Acordar procés de validació coneixements C2 del professorat. 

 


Queden per tractar els temes de la inversió del 6% en Educació i la reducció de ràtios (que no hem tocat fins ara).

Des de la unitat sindical es donarà l’oportuna resposta, sense descartar noves mobilitzacions de cap tipus.

Paral·lelament a aquestes reunions, la Coordinadora unitària sindical està mantenint reunions amb els grups parlamentaris per tal d’aconseguir el seu suport a l'hora d’influir en l’aprovació dels nous pressupostos 2023 i encabir el màxim de les reivindicacions de la plataforma.

ÉS MÉS QUE MAI NECESSARIA LA PRESENCIA DEL SINDICAT USOC A LES NEGOCIACIONS AMB UNA FORTA REPRESENTACIÓ PER TAL DE PODER CANVIAR LES COSES!

Us seguirem informant.

dimarts, 11 d’octubre de 2022

EL DEPARTAMENT INCOMPLEIX A LA PRIMERA REUNIÓ, L’ACORD SIGNAT

Com molt bé sabeu el passat 1 de setembre la USOC amb altres sindicats va signar una acord amb el Departament, que a més d’aconseguir recuperar la reducció de l’hora lectiva a partir de gener de 2023, obligava al Departament a seure i negociar la resta de reivindicacions de la nostra plataforma (estadis, recuperació poder adquisitiu perdut, reducció 2 hores lectives als majors de 55 anys, calendari escolar, currículum, reducció de ràtios, FP de qualitat, augment de personal atenció directa a l’alumnat…).

Doncs bé, us volem informar de la manca de voluntat negociadora que ha mostrat l’administració en la primera reunió mantinguda.

A l’ordre del dia teníem dos punts de la plataforma com són: FP pública i de qualitat, amb la prioritat de l’equiparació salarial i el pacte d’estabilitat per al personal interí que no superi els processos selectius.

USOC i la resta de sindicats hem presentat un desplegament de millores a assolir en aquest temes:

Pel que fa al pacte d’estabilitat, volem un pacte per donar cobertura a tot el personal que pugui quedar fora del procés d’estabilització.

Respecte al punt d’FP pública i de qualitat hem exigit:

·      Una equiparació salarial amb caràcter retroactiu des de l’abril del 2019 (resolució del Parlament català) per a TOT el professorat del cos PTFP i mestres de taller d’escoles d’arts.

·       L’equiparació laboral del professorat del cos de professorat tècnic d’FP al cos de secundària.

·      Un augment de grups d’FP i de cicles formatius als centres públics amb el corresponent augment de la plantilla de professorat.

·       Una reducció de les ràtios als cicles formatius, amb 20 alumnes a tots els graus.

·   Compliment dels desdoblaments dels mòduls formatius dels cicles formatius i un increment de les hores de coordinació.

L’administració ha obviat les propostes amb l’excusa de manca de partides pressupostàries. Quina negociació és aquesta?

Des de la USOC entenem que amb el canvi polític del govern i la necessitat d’acords amb altres formacions polítiques que sí ens donen suport a les reivindicacions hi ha un marge ampli per modificar com calgui el futur pressupost de 2023 i incloure algunes de les millores que proposem.

Seguirem informant de les properes reunions previstes i dins de la unitat d’acció sindical no ens tanquem a noves mobilitzacions per fer la major pressió possible, en el marc de les negociacions, per tal d’aconseguir resultats.

dijous, 29 de setembre de 2022

Mesa Tècnica Negociadora

 La USOC participa a la primera mesa tècnica negociadora.

La USOC ha participat a la primera mesa tècnica negociadora del retorn de les retallades, del passat dia 27 de setembre.

La convocatòria d'aquestes meses de negociació són fruit de l'acord signat per la USOC i els altres sindicats, que a més d'aconseguir reduir una hora lectiva a tots els docents i incrementar la plantilla dels centres per sempre, obliga al Departament a seure i negociar la resta de reivindicacions que ens van portar a les massives mobilitzacions del curs passat. 

El calendari de meses concentra en diferents reunions, durant el mes d’octubre, els punts que requereixen despesa econòmica per tal de vincular la negociació amb els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023.

           En són exemples...

la reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys

el retorn del primer sexenni als 6 anys

la recuperació del poder adquisitiu perdut

l'equiparació salarial de la FP

... 

També entrarem a negociar diferents drets laborals, com...

la derogació del decret plantilles

l'estabilització del personal interí que no superi els processos selectius

la negociació del calendari escolar i el currículum

...

 


Us mantindrem informats de les properes reunions.