dijous, 20 d’abril del 2023

CARTA OBERTA ALS DIRECTORS/ES DE CENTRES EDUCATIUS

Benvolguda direcció,

Des del sindicat USOC ens adrecem a vosaltres per fer-vos una proposta que esperem esdevingui conjunta i unitària per part de totes les direccions de Catalunya.

Davant l´anunci del Departament d´Educació, referent a la responsabilitat de les direccions, a l’hora de decidir de convocar o no, al claustre de professors durant la primera setmana de juliol, us volem exposar el següent:

  • Com molt bé sabeu, la situació a l’educació en el moment actual no és gens plàcida. 
  • A les retallades econòmiques i de drets laborals que tots patim i que duren des del 2012 (sinó abans), al desgast produït per la gestió i el treball diari als centres educatius i la implantació d’un nou currículum, se suma el desconcert i tensió produïda pels sistemes d’estabilització del personal laboral i docent.
  • En conseqüència, el cansament i la frustració de tot el personal dels centres educatius és molt alt.

No creiem que sigui de rebut, després del que hem exposat, acceptar una nova retallada com la que suposaria novament assistir a reunions preparatòries del nou curs durant el mes de juliol.

Sobre aquest fet volem fer algunes apreciacions:

  • Heu rebut, segurament, un whatsapp del Departament amb un formulari on heu de respondre si convocareu o no al Claustre i si veieu positiva o necessària la mesura. Sobre això us volem fer veure que el Departament no ha fet servir el sistema de comunicació oficial.
  • Us volem recordar que els docents cobrem menys salari que el funcionariat de la nostra categoria d’altres departaments de la Generalitat precisament perquè el mes de juliol no anàvem obligats al centre i era un mes de formació. Si el Departament publiqués ordres directes d’assistir als centres durant el mes de juliol ens l’hauria de pagar i evidentment, no ho volen fer.
  • Amb la proposta d’avançament del calendari escolar, donen tres dies de preparació del curs al mes de setembre. Ho volen arreglar fent-nos treballar al mes de juliol. 
  • El mes de juliol per molt que vulgueu tampoc podreu convocar a tot el claustre del proper curs doncs hi haurà docents que no seran nomenats fins el mes de setembre (nous funcionaris) i no els podreu convocar ja que no pertanyen al vostre Claustre encara. Altres vacants no seran cobertes en aquells dies.

Davant tot això, us demanem que us uniu a una iniciativa que ja pensen dur a terme molts directors i directores de diferents zones i municipis d’arreu, que contempla la NO CONVOCATÒRIA  del vostre personal a aquestes reunions, si la normativa no obliga a fer-ho, en virtut de la potestat que teniu com a cap de personal del vostre centre.

Moltes gràcies per l’atenció i restem a la vostra disposició.

dimarts, 18 d’abril del 2023

Novetats en la tramitació de les baixes

En aplicació del RD 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada, s’aplicarà també al món educatiu la nova forma de tramitar les baixes laborals.

Tot i que sembla que ha començat amb dificultats i errors, la Seguretat Social ha implantat la tramitació electrònica de baixes dels treballadors i treballadores.

Des d’ara, doncs, només per baixes inferiors a un any, ja no caldrà presentar el comunicat de baixa, alta ni confirmació als centres educatius.  

La gestió de les baixes:

El personal sanitari (el metge de família, qualsevol facultatiu que visiti al treballador/a, metge/ssa de la mútua...) lliurarà una còpia del full de baixa, continuïtat o alta al treballador/a alhora que, via informàtica, registrarà la mateixa. 

LA SS amb el marge d’un sol dia hàbil ho comunicarà als centres educatius. El treballador/a no ha de lliurar al centre cap document però sí que ha d’avisar al centre de la seva situació.

Els centres educatius hauran d’entrar la baixa, continuïtat o alta pels sistemes de gestió interns.

En el cas de baixes de menys de cinc dies s’emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d’alta mèdica. Si el treballador/a no s’ha recuperat, ha de demanar al centre sanitari la continuïtat de baixa abans no es faci efectiva l’alta.

Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran també la data de revisió mèdica prevista, a la qual s’ha de presentar la persona de baixa.

En els processos de durada estimada entre 5 i 30 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt.

En les malalties de durada estimada entre 31 i 60 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt.

En les malalties de durada estimada de 61 o més dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 14 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt. Un cop esgotats 365 dies en situació de baixa, es deixarà d’emetre fulls de confirmació, i el control de la incapacitat temporal passarà a mans de l’INSS, qui podrà prorrogar la baixa, iniciar el procediment d’incapacitat permanent o emetre l’alta mèdica.

Alerta per al personal funcionari de carrera o de pràctiques. De moment, i fins a nova ordre, shauran de seguir tramitant les baixes com fins ara.