dimarts, 18 d’abril de 2023

Novetats en la tramitació de les baixes

En aplicació del RD 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada, s’aplicarà també al món educatiu la nova forma de tramitar les baixes laborals.

Tot i que sembla que ha començat amb dificultats i errors, la Seguretat Social ha implantat la tramitació electrònica de baixes dels treballadors i treballadores.

Des d’ara, doncs, només per baixes inferiors a un any, ja no caldrà presentar el comunicat de baixa, alta ni confirmació als centres educatius.  

La gestió de les baixes:

El personal sanitari (el metge de família, qualsevol facultatiu que visiti al treballador/a, metge/ssa de la mútua...) lliurarà una còpia del full de baixa, continuïtat o alta al treballador/a alhora que, via informàtica, registrarà la mateixa. 

LA SS amb el marge d’un sol dia hàbil ho comunicarà als centres educatius. El treballador/a no ha de lliurar al centre cap document però sí que ha d’avisar al centre de la seva situació.

Els centres educatius hauran d’entrar la baixa, continuïtat o alta pels sistemes de gestió interns.

En el cas de baixes de menys de cinc dies s’emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d’alta mèdica. Si el treballador/a no s’ha recuperat, ha de demanar al centre sanitari la continuïtat de baixa abans no es faci efectiva l’alta.

Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran també la data de revisió mèdica prevista, a la qual s’ha de presentar la persona de baixa.

En els processos de durada estimada entre 5 i 30 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt.

En les malalties de durada estimada entre 31 i 60 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt.

En les malalties de durada estimada de 61 o més dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 14 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt. Un cop esgotats 365 dies en situació de baixa, es deixarà d’emetre fulls de confirmació, i el control de la incapacitat temporal passarà a mans de l’INSS, qui podrà prorrogar la baixa, iniciar el procediment d’incapacitat permanent o emetre l’alta mèdica.

Alerta per al personal funcionari de carrera o de pràctiques. De moment, i fins a nova ordre, shauran de seguir tramitant les baixes com fins ara.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada