divendres, 26 de febrer del 2021

FEUSOC DONA SUPORT ALS/A LES TEEI i TIS

 A VOLTES AMB LES OPOSICIONS TEEI i TIS

L’acord de Govern 48/2017, de 18 d’abril del 2017 va convocar 380 places de la categoria TEEI, i per l’altra banda, s’oferiran 376 places més de TEEI i 73 de la categoria TIS per l’acord de Govern 156/2018, de 20 desembre de 2018. Aquestes últimes són les anomenades places PESCO (oferta d’ocupació pública parcial a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració). Un total de 756 places per a les TEEI i 73 TIS.

Amb data tres de juliol de 2020, el Departament d’ Educació va fer pública la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir  aquestes 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil.

A la Federació d'Ensenyament de la USOC considerem que aquesta barreja de places no fa justícia al personal que des de fa molts anys està treballant de manera exemplar als centres. La convocatòria de places PESCO hauria de servir per consolidar realment els i les TEI que ja estan treballant als centres públics, mentre que la convocatòria d’oferta pública d’ocupació hauria de donar entrada a nous professionals sense experiència.

FEUSOC DEMANA VIES D'ACCÉS SEPARADES. 

CAL UN SISTEMA QUE GARANTEIXI LA CONSOLIDACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL ACTUALS.

El procés estava aturat per les impugnacions presentades reclamant la nul·litat de la convocatòria. Una convocatòria que obliga a memoritzar en comptes de valorar l'experiència i professionalitat demostrada.

Avui dia 26 de febrer, el Departament ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/495/2021, de 8 de febrer, per la qual s'aixeca la suspensió del termini per aprovar i publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020), per la qual cosa es torna a activar el procés. 

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la documentació que correspongui mitjançant Petició Genèrica en el Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

FEUSOC EXIGEIX:  

PROU INTERINITAT!   

PROU PRECARIETAT LABORAL!

ESTABILITAT I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL 

DEL LLOCS DE TREBALL, ARA!


 

dimecres, 24 de febrer del 2021

A VOLTES AMB ELS ORDINADORS, LES MASCARETES TRANSPARENTS I LA VENTILACIÓ

A mitjans del mes de juliol el Conseller Sr. Bargalló sortia en roda de premsa anunciant la dotació de 300.000 ordinadors per a l'alumnat de secundària i batxillerat i 85.000 pels docents, a més de les dotacions de connectivitat.

Ja ens va semblar que era una aposta temerària si es pretenia arribar a temps per a l'inici del curs escolar.

Efectivament, aquesta mesura "estrella" està lluny de ser realitat. És a dir, ha passat ja gairebé mig curs i l'educació no presencial o híbrida, està a l'aire, augmentant encara més la bretxa digital. A més, molts docents han de mantenir, encara ara, amb les seves dotacions particulars, aquesta nova manera d'estar en contacte amb l'alumnat.

A la FEUSOC reclamem la urgència del lliurament de les dotacions promeses i el compliment de les mesures acordades.


Pel que fa a les mascaretes transparents, imprescindibles per a l'alumnat i professorat amb dificultats d'audició i per als que s'inicien en la lectoescriptura; a hores d'ara les escoles no en disposen, tot i la promesa que arribarien aviat.  

 

A la Federació d'Ensenyament de la USOC reclamem també l'arribada immediata d'aquest material, juntament amb més mascaretes FP2 i gel desinfectant als centres, ja que les dotacions enviades són clarament insuficients.

dimarts, 16 de febrer del 2021

CAL QUE LES PLACES COVID ES CONVERTEIXIN EN ESTRUCTURALS

 

Com a sindicat sempre hem defensat les millores en la qualitat de l'ensenyament i sens dubte, una de les prioritats és l'augment del personal de cada centre educatiu.

L'augment de les plantilles amb personal docent i laboral de suport és indispensable per a la qualitat de l'ensenyament, ja que al disposar de més recursos humans, l'organització del centre permetrà una millor atenció a l'alumnat i especialment a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

La pandèmia ha portat un increment de personal als centres (tot i que és insuficient). Amb aquest personal s'han pogut reduir el nombre d'alumnes per cada grup-bombolla, però al ser insuficients en nombre, els centres educatius han hagut de reestructurar metodologies actives i perdre en gairebé tots els casos la docència dels especialistes (EF, Música, anglès,...) que s'han convertir en tutors/es.

A més, les dotacions COVID tenen data de caducitat (31 d'agost) i no quedaran en l'estructura de les plantilles del centre, amb la qual cosa, quan acabin els nomenaments, les escoles i instituts quedaran en la mateixa precarietat que estaven abans.

Sumem a aquest fet, l'aplicació de la Llei d'inclusió que sembla que hagi quedat oblidada i ofegada per la pandèmia. Per poder dur a terme en condicions acceptables aquesta Llei, cal un esforç pressupostari important i un augment de les plantilles que mai ha estat real.

Llavors, després de tot el que hem explicat, a la Federació d'Ensenyament de la USOC reclamem des d'avui mateix que l'Administració (Govern, Departament) faci previsió pressupostària i organitzativa per tal de dotar a les plantilles dels centres del suficient personal que garanteixi la qualitat d'ensenyament post-COVID i l'aplicació amb garanties de la Llei d'inclusió.

VOLEM UN AUGMENT DE LES PLANTILLES DE FORMA ESTRUCTURAL, JA!

dijous, 11 de febrer del 2021

RODA DE PREMSA PER INFORMAR DE LES POSTURES DELS PARTITS POLÍCTICS DAVANT LES REIVINDICACIONS.

Avui de forma conjunta amb altres sindicats, la Federació d'Ensenyament de la USOC s'ha concentrat al Departament d'Educació, a la Via Augusta de Barcelona, davant els mitjans de comunicació per tal d'informar sobre els resultats de les reunions de la plataforma unitària amb els partits polítics amb representació parlamentària.

En aquestes reunions se'ls va demanar la seva posició davant les reivindicacions de la plataforma.

Aquestes reivindicacions han estat consensuades entre tots els sindicats signants i són reivindicacions de mínims que volen recuperar les retallades exercides per diferents governs a Catalunya des de l'any 2010 i que encara pateixen els Serveis Públics de Catalunya.

A la graella podeu veure la posició de cada partit.

CAL REVERTIR AQUESTES RETALLADES JA, I L'APLICACIÓ DE LA LEC QUE SITUA EN EL 6% DEL PIB LA INVERSIÓ EN EDUCACIÓ, SERIA LA SOLUCIÓ.

dimarts, 9 de febrer del 2021

USOC DEFENSA ELS DOCENTS DE RELIGIÓ

  

La Llei Celà (LOMLOE) aprovada recentment afecta directament a un grup de docents de l'ensenyament públic com són els docents de religió.

L'assignatura perdrà pes. La LOMCE dictava que la Religió comptava per a calcular la nota mitjana del curs. Amb la nova llei això no serà així. 

També s'elimina l'assignatura mirall (la que cursava l'alumnat que no optava per la religió). Això pot crear conflicte, ja que l'alumnat que no la faci no pot tenir hores buides en meitat de la jornada, i posar-la al final de la jornada implicaria problemes organitzatius pels centres, pels docents i per a les famílies. 

La Federació d'Ensenyament de la USOC defensa els interessos de tots els docents i per tant no podia quedar-se de braços plegats davant iniciatives que posen en perill l'estabilitat i els llocs de treball dels docents de religió.

Per això, des del nostre sindicat vam presentar diverses esmenes l la llei, ja que entenem que si es devalua l'àrea de religió al nivell d'una activitat extraescolar, es vulnera la voluntat expressada per milers de famílies que cada any trien aquesta assignatura dins el currículum escolar i condemna a la precarietat laboral a milers de treballadores i treballadors altament qualificats.

Antonio Amate, Secretari General de la Federació d'Ensenyament de la USO va presentar al Consejo Escolar del Estado (Pleno celebrado el 29 de octubre)  una proposta de millora per al professorat de religió.

Aquesta proposta partia de la precària situació actual i proposava una sèrie de mesures de millora de les condicions laborals que detallem a continuació:

- Que es garantitzi l'estabilitat de les plantilles fixant amb una normativa estatal el número de períodes lectius de l'assignatura de Religió.

- Que en els processos d'accés a la funció pública docent es reconegui de forma explicita l'experiència professional del professorat de Religió en condicions semblants als docents d'altres matèries.

- Que es desenvolupi el Real Decreto 696/2007, d'1 de junio, pel que es regula la relació  ordinària laboral dels professors de Religió, eliminant la consideració d'aquesta relació com de “caràcter especial”.

- Que en cas que es redueixi el número de persones contractades o el número d'hores, es posin en marxa mecanismes de caràcter laboral i davant la Seguretat Social que permetin:

  1. Tractar aquestes reduccions col·lectives com una regulació de treball.
  2. Que les Administracions laborals i la Seguretat Social reconeguin aquests procediments com causes objectives per a l'extinció de la relació laboral, amb  indemnització i dret d'atur.
  3. Que es promogui o indemnitzi el cessament voluntari com a professor de Religió.

- Que en el marc de les competències que la legislació vigent concedeix a les seccions sindicals, les diferents Administracions comptin amb elles a l'hora d'abordar les actuacions que es puguin produir, en especial a l'hora de les modificacions de contractes per reducció de les hores contractades.

divendres, 5 de febrer del 2021

USOC PRESENTA LES SEVES DEMANDES AL CONSELLER BARGALLÓ

 

El dimecres dia 3 de febrer representants de la Federació d'Ensenyament de la USOC, amb altres representants sindicals han realitzat una acció reivindicativa davant del conseller Josep Bargalló  mentre aquest visitava l'Institut i l'Escola del Perelló. 

Com sabeu el Departament segueix sense atendre les reivindicacions sindicals, però la USOC seguirà insistint en la lluita per a la recuperació dels drets perduts pels treballadors/es de l'ensenyament.

Les reivindicacions dels manifestants es centraven, aquesta vegada, en el retorn de les retallades històriques que la USOC segueix reclamant i en les de la Plataforma unitària 

"-ràtios, +personal, +seguretat".

  

dilluns, 1 de febrer del 2021

Les pensions i el sou dels funcionaris puja un 0,9% el 2021

La revalorització del sou dels empleats públics, será del 0,9% el 2021, ja que la vicepresidenta tercera del Govern, Nadia Calviño, va asegurar que l 'indicador del deflactor del PIB es tindría en compte per destacar "l 'important compromis" amb el mantenimient de la capacitat adquisitiva de les pensions i el sou dels funcionaris.

La subida de sueldo a los funcionarios tendrá que esperar a 2021

Per tant, la revalorització dels sous és més d'un punt inferior a la del 2020, i 1,6 punts menor que l'increment del 2,5% de l'any 2019.