dimarts, 1 de febrer de 2022

EL FUNCIONARIAT EN PRÀCTIQUES

 FUNCIONARIAT  EN  PRÀCTIQUES

QUÈ HEM DE TENIR PRESENT?

 

La fase de pràctiques és tutelada i una durada de sis mesos, amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent.

El personal que a 31 d'agost  hagi prestat menys de sis mesos de serveis ha de participar en un curs de formació telemàtic de 20 hores. 


La comissió d'avaluació ha de dedicar, com a mínim, una sessió per a cadascuna de les especialitats del funcionari en pràctiques.

 

Un cop finalitzada la fase de pràctiques, els membres de la comissió han d'elaborar els informes de valoració sobre l'exercici de la tasca docent duta a terme per la persona funcionària en pràctiques d'acord amb els criteris i descriptors.

 

Les persones funcionàries en pràctiques han de ser escoltades per la comissió i participar en el procés d'avaluació aportant un informe amb la seva valoració.

 

En el cas que la qualificació sigui de no apte, el president/a de la comissió ha de notificar al docent els motius de l'avaluació no positiva donant-li un termini de 10 dies per presentar les al·legacions que consideri oportunes.Criteris  d'avaluació                i descriptors

  Planificació de l'activitat docent (programacions)

  Intervenció didàctica (didàctica a l'aula)

  Avaluació de l'alumnat (criteris i instruments avaluadors)

  Gestió de l'aula (clima a l'aula  i atenció a la diversitat)

  Participació en l'aplicació del projecte      educatiu    del centre (implicació al centre)

 Criteris de puntuació

Cadascun dels cinc apartats A, B, C, D i E anteriors s'han de valorar fins a un màxim de 3 punts. Els apartats B, C i D es consideren clau per a l'avaluació. Es considera apte una puntuació igual o superior a 8 punts, sempre i quan s'hagi assolit, com a mínim, 2 punts als apartats clau i 1 punt a la resta d'apartats.

Una puntuació total inferior a 8 punts es considera no apte.

FONT: RESOLUCIÓ EDU/3026/2021 

 
a
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada